13 พฤษภาคม 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งสำรวจการใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190513072602241

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการใช้น้ำทั้งภาคครัวเรือน เกษตรกรรม อุตสาหรรมกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 8 อำเภอ นำไปใช้บูรณาการร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน และเขตเมือง ทำให้ภาครัฐสามารถวิเคราะห์และจัดลำดับความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศได้อย่างถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน โดยจะมีการส่งพนักงานสนามหรือคุณมาดีลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแท็บเล็ตในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2562 จะสัมภาษณ์ประชาชน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้น้ำ ข้อมูลการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การผลิตสินค้า แหล่งน้ำที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ การจัดการน้ำในหมู่บ้านชุมชน เป็นต้น จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ โดยยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลระหว่างการจัดหาและการใช้น้ำตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอีกด้วย